Hankkeiden valmistelun ja tilaajan tavoitteiden ohella edellisessä IPT4-työpajassa nostettiin esiin kulttuurin vaikutus yhteistoiminnallisten projektien onnistumisessa, kun Ville Teräväinen avasi organisaatiokulttuurin merkitystä projektilla. Organisaatiokulttuuri ohjaa toimintaamme enemmän kuin itse tavallisesti huomaammekaan.

Rakennusyrityksen organisaatiokulttuuria väitöksessään tutkinut Ville Teräväinen totesi, että jaamme ryhmän jäsenten kesken pääosin tiedostamattomia ajattelutapoja ja olettamuksia siitä ”miten meillä toimitaan”. Kuinka esimerkiksi päätöksentekoprosessimme toimii, miten pieniä asioita on vietävä yhä korkeammalle päätettäviksi tai kuinka läpinäkyvästi jaamme dataa ja miten alas viemme projektin tavoitteet kertovat organisaation todellisista arvoista. Ulospäin ilmaistut, näkyviksi tehdyt arvot voivat kertoa myös tavoitteista sille, millaisia haluaisimme olla.

Mitä tämä tarkoittaa projektiorganisaation toiminnassa? Yritys voi muokata toimintaansa pitkällä aikajänteellä, mutta projekteissa aika on rajaava tekijä. Vaikka tarjouskyselyt ja tarjoukset ovat tavallisesti hyvin teknispainotteisia, rakennusprojektien osapuolten organisaatiokulttuurien ymmärtäminen on osa menestyksekästä projektin johtamista. Alliansseissa puhutaan jo enemmän johtamisesta ja tiimihengestä: nämä ovat oikeansuuntaisia askeleita kohti sitä, että ollaan kiinnostuneita muustakin kuin teknisestä kyvykkyydestä. Yhtä tärkeää on se, miten tiimejä johdetaan. Väitöksen mukaan itseohjautuvuuden lisääminen yrityksessä ja projekteilla nostaa rakentamisen tehokkuutta, joka johtaa parempaan laatuun ja taloudellisiin tuloksiin. Itseohjautuvuus, luottamus ja läpinäkyvä tieto ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa.

Rakentaminen on avoimen teknologian ala, jossa teknologialla pystytään harvoin luomaan aitoa kilpailuetua. Tärkeämmiksi nousevat organisaatioiden tietotaito ja johtaminen. Alalla tieto ei kuitenkaan vielä virtaa vapaasti, vaan keskittyy linjaorganisaatioiden ylimpiin kerroksiin. Tämän varjolla päädymme pimittämään tietoa ja syömme kilpailuetuamme.

Kuinka avoimia uskallamme olla, jaammeko tietoa vai panttaammeko sitä? Avoimuus alusta loppuun asti on me-hengen perusta. Kun yhteisiin neuvottelupöytiin mennään, sinne mennään rakentamaan meitä. Olemalla avoin omille ennakkokäsityksille ja tunnistamalla, mistä ne nousevat, niiden vaikutus neuvottelupöydän ääressä heikkenee.

___

Teimme 1.12.22 IPT4-työpajan osallistujien kesken yksinkertaistetun organisaatiokulttuurikyselyn mentimeterissä. Tuloksiin voit tutustua täältä.  Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kuudella osa-alueella, miten hyvin esitetyt väittämät kuvaavat oman organisaation, yksikön tai tiimin kulttuurin nykytilaa. Kussakin yhteydessä esitetyt neljä väittämää tuli asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Alkuperäiseen OCAI-kulttuurikyselyyn voit tutustua ja täyttää kyselyn yksityishenkilönä maksutta täältä. Kaikki IPT4-työpajoissa esitetyt aineistot ovat saatavilla IPT-kirjastossa.