IPT4-hanke 2022–2025

IPT-hankeohjelman tavoitteena on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan nostaminen maailman kärkeen vaativien projekti- ja palvelutoimitusten toteuttamisessa. Tähän tavoitteeseen pyritään toimialan kulttuuria muuttamalla sekä tilaajien ja palveluntuottajien strategioita, liiketoimintamalleja, sopimusrakenteita ja toimintamalleja uudistamalla. IPT4-hankkeen hyötyjä osallistujille ovat:

IPT4-hankkeen tavoitteet, toteutus ja teemojen testaaminen

IPT4-hankkeen kehitystavoitteita ovat projektien ja palveluiden parempi arvon tuotto, eri osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan tutkimus- ja kehitystyön suuntaaminen yhteisiin tavoitteisiin. Myös kiinteistö- ja rakennusalan kasvuohjelman 2022 tavoitteet ohjaavat osaltaan hanketta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä palveluntuottajien muodostaman RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa.

IPT4-hanke toteutetaan työpajojen, seminaarien ja organisaatiokohtaisten valmennusten avulla. Lisäksi käsiteltäviä teemoja testataan hankkeen osallistujien projekteissa. Hankkeen avausseminaari järjestettiin 14.9.2022 Helsingissä.

Työpaja- ja seminaariaineistot ovat vapaasti saatavilla IPT-kirjastossa. IPT-hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

IPT4-tilaajaorganisaatiot:

 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas
 • Helsingin yliopisto
 • HUS-Kiinteistöt Oy
 • Kouvolan Asunnot Oy
 • Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue / KYS
 • Rovaniemen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen Raitiotie Oy
 • Turun kaupunki
 • Väylävirasto

IPT4-pilottihankkeet:

 • Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke, Rovaniemen kaupunki
 • Kiinteistöpalvelut-allianssi, Kouvolan Asunnot Oy
 • Yhteistoiminnallinen toteutusmalli ARA-tuotantoon, Helsingin opiskelija-asuntosäätiö Hoas
 • Suunnittelijoiden hankinta Tornisairaalan toimenpidesiiven peruskorjaushankkeeseen, HUS Kiinteistöt Oy.
KALENTERI

Työpajan teema täsmentyy huhtikuun alkupuolella. Lisätietoja työpajasta antaa IPT4-koordinaattori Nina Flinck ().

IPT-UUTISIA

Allianssin toimituskokonaisuutta hallitaan yhdessä ratkaisut löytäen

5.4.2024|

Mikko Asikainen ja Janne Korkalainen tarkastelivat 15.2.2024 IPT4-RAIN3-työpajan puheenvuorossaan allianssiosapuolten mindset’iä. Kari-Pekka Tampio ja Frej Weurlander jakoivat näkemyksiään allianssiprojektin sisällön määrittelystä. Allianssi eroaa muista toteutusmuodoista lähtökohtaisesti siinä, että tilaaja ja […]

IPT4-hankkeen valmennuskokonaisuus

IPT4-hankkeessa on keväästä 2023 alkaen mahdollisuus suorittaa valmennuskokonaisuus, joka kattaa IPT-projektien pääperiaatteet. Tavoitteena on laajentaa osaamista ja perehdyttää IPT4-organisaatioissa työskenteleviä henkilöitä yhteistoiminnallisiin projektitoteutuksiin sekä aktivoida omakohtaisesti hyödyntämään oppeja omassa työssään. Valmennuskokonaisuuden suorittaneet saavat hankkeen päättyessä IPT-todistuksen. Toimi näin, kun lähdet mukaan:

1. Osallistu IPT4-hankkeen aikana v. 2022-25 vähintään kahdeksaan työpajaan, joista IPT4-työpajoja (sisältäen myös hankevierailut) on vähintään puolet. Loput voivat olla IPT4-osallistujille avoimia RAIN3-työpajoja tai esimerkiksi Lean Construction Institute Finland ry:n järjestämiä tapahtumapäiviä.

 • IPT4-hankkeessa järjestetään kesäkuusta 2023 eteenpäin hankkeen loppuun v. 2025 vielä 4-5 omaa IPT4-työpajaa, joiden teemat ohjausryhmä tarkentaa lähempänä. Hankevierailuista sovitaan erikseen.
 • RAIN3-työpajoja järjestetään vastaavana aikana 8-10 kappaletta. Työpajojen kiertävinä teemoina ovat virtautus, lean-johtaminen, integraatio sekä lean ja vihreä siirtymä.
 • Lean-rakentamisen osalta suunnitteilla on Lean Construction Congress -opintomatka Detroitiin v. 2023 lokakuun viikolla 43.

2. Pidä osallistumisesta työpajoihin tai tilaisuuksiin oppimispäiväkirjaa. Kirjoittamisessa keskeistä on omakohtainen pohdinta työpajan alustusten ja keskusteluiden sisällöstä ja annista sekä mahdollisista kehitysideoista omaan työhön. Yhden pohdinnan sopiva pituus on noin yksi A4-sivu. (Palautetaan pdf:nä, jonka voi nimetä työpajan päivämäärän ja kirjoittajan nimen mukaan, esimerkiksi 20221201_Raija_Rakennuttaja.)
Tavoitteena on osallistua työpajoihin ja tapahtumiin siten, että niiden teemakokonaisuus tarjoaa evästyksen pohdintoihin ainakin seuraavilla aihealueilla (tarvittaessa pohdintoja voi täydentää jonkin tietyn aiemmin pidetyn työpajan aineiston pohjalta, esimerkiksi 23.5.23 IPT4-työpajasta ”Tilannekuva ja tiedolla johtaminen”):

 • integroitujen projektitoimitusten periaatteet
 • tuotettavan arvon (value) määrittäminen
 • osapuolten integrointi
 • tiedolla johtaminen
 • suunnittelun ja rakentamisen virtautus
 • osaamisen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

3. Palauta oppimispäiväkirjasi hankekoordinaattorille () seuraavasti:

 • ensimmäinen pohdinta mieluiten jo 30.6.2023 mennessä – sovittaessa voit liittyä mukaan kesäkauden jälkeenkin
 • seuraavat pohdinnat huhtikuun loppuun mennessä v. 2024
 • loput pohdinnat ja yhteenveto käsitellyistä aihealueista huhtikuun loppuun mennessä v. 2025.

Pohdinnat käsitellään luottamuksellisesti. Toivomme lisäksi palautettasi kehitystarpeista ja ideoista mahdollisen IPT-koulutuksen jatkokehittämiseen. Valmennuskokonaisuuden työmääräarvio on työpaja- ja muiden tilaisuuksien kesto mukaan lukien kahdeksan työpäivää (56 h) kahden vuoden aikajänteellä. Valmennuskokonaisuus on maksuton IPT4-organisaatioiden henkilöille.

Lisätietoja: Marika Latvala, Jani Saarinen ja Nina Flinck.

IPT-hanke 1