IPT4-hanke 2022–2025

IPT-hankeohjelman tavoitteena on Suomen kiinteistö- ja rakennusalan nostaminen maailman kärkeen vaativien projekti- ja palvelutoimitusten toteuttamisessa. Tähän tavoitteeseen pyritään toimialan kulttuuria muuttamalla sekä tilaajien ja palveluntuottajien strategioita, liiketoimintamalleja, sopimusrakenteita ja toimintamalleja uudistamalla. IPT4-hankkeen hyötyjä osallistujille ovat:

IPT4-hankkeen tavoitteet, toteutus ja teemojen testaaminen

IPT4-hankkeen kehitystavoitteita ovat projektien ja palveluiden parempi arvon tuotto, eri osapuolten syvempi integrointi, toimintamallien uudistaminen ja vakiointi sekä toimialan tutkimus- ja kehitystyön suuntaaminen yhteisiin tavoitteisiin. Myös kiinteistö- ja rakennusalan kasvuohjelman 2022 tavoitteet ohjaavat osaltaan hanketta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä palveluntuottajien muodostaman RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen kanssa.

IPT4-hanke toteutetaan työpajojen, seminaarien ja organisaatiokohtaisten valmennusten avulla. Lisäksi käsiteltäviä teemoja testataan hankkeen osallistujien projekteissa. Hankkeen avausseminaari järjestettiin 14.9.2022 Helsingissä.

Työpaja- ja seminaariaineistot ovat vapaasti saatavilla IPT-kirjastossa. IPT-hankkeen toteutuksesta vastaavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

IPT4-tilaajaorganisaatiot:

 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas
 • Helsingin yliopisto
 • HUS-Kiinteistöt Oy
 • Kouvolan Asunnot Oy
 • Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
 • Pirkanmaan hyvinvointialue
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / OYS
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue / KYS
 • Rovaniemen kaupunki
 • Tampereen kaupunki
 • Tampereen Raitiotie Oy
 • Turun kaupunki
 • Väylävirasto

IPT4-pilottihankkeet:

 • Rovaniemen kaupungintalon peruskorjaushanke, allianssi, Rovaniemen kaupunki
 • Halkotorinkuja 4 uudiskohde, yhteistoiminnallinen KVR, Kouvolan Asunnot Oy
KALENTERI
IPT-UUTISIA

Nyt voit saada todistuksen IPT4-hankevalmennukseen osallistumisesta

29.3.2023|

IPT4-hankkeen tavoitteena on kiinteistö- ja rakennushankkeiden integroitujen toteutusmuotoje  (IPT) kehittäminen ja käytännön soveltaminen. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 14 tilaajaorganisaatioita, joille hanke tarjoaa mahdollisuuden oman henkilöstönsä IPT-osaamisen kouluttamiseen ja valmentamiseen. Valmennuskokonaisuuden […]

IPT4-hankkeen valmennuskokonaisuus

IPT4-hankkeessa on maaliskuussa 2023 muodostettu valmennuskokonaisuus, joka kattaa IPT-projektien pääperiaatteet. Tavoitteena on laajentaa osaamista ja perehdyttää IPT4-organisaatioissa työskenteleviä henkilöitä yhteistoiminnallisiin projektitoteutuksiin sekä aktivoida omakohtaisesti hyödyntämään oppeja omassa työssään. Valmennuskokonaisuuden suorittaneet saavat hankkeen päättyessä IPT-todistuksen. Toimi näin, kun lähdet mukaan:

1. Osallistu IPT4-hankkeen aikana v. 2022-25 vähintään kahdeksaan työpajaan, joista IPT4-työpajoja (sisältäen myös hankevierailut) on vähintään puolet. Loput voivat olla IPT4-osallistujille avoimia RAIN3-työpajoja tai esimerkiksi Lean Construction Institute Finland ry:n järjestämiä tapahtumapäiviä.

 • IPT4-hankkeessa järjestetään huhtikuusta 2023 eteenpäin hankkeen loppuun v. 2025 vielä 5-6 omaa IPT4-työpajaa, joiden teemat ohjausryhmä tarkentaa lähempänä. Hankevierailuista sovitaan erikseen. V. 2023 seuraavien työpajojen teemoina ovat 23.5. tilannekuva ja tiedolla johtaminen sekä 28.9. osaaminen ja toimintaympäristöön vaikuttaminen.
 • RAIN3-työpajoja pidetään vastaavana aikana 10-12 kappaletta. Työpajojen kiertävinä teemoina ovat virtautus, lean-johtaminen, integraatio sekä lean ja vihreä siirtymä.
 • Lean-rakentamisen päivät järjestetään seuraavan kerran 6.-7.6.23 ja syksyn Lean Construction Congress -opintomatka Detroitiin lokakuun viikolla 43.

2. Pidä osallistumisesta työpajoihin tai tilaisuuksiin oppimispäiväkirjaa. Kirjoittamisessa keskeistä on omakohtainen pohdinta työpajan alustusten ja keskusteluiden sisällöstä ja annista sekä mahdollisista kehitysideoista omaan työhön. Yhden pohdinnan sopiva pituus on noin yksi A4-sivu. (Palautetaan pdf:nä, jonka voi nimetä työpajan päivämäärän ja kirjoittajan nimen mukaan, esimerkiksi 20221201_Raija_Rakennuttaja.)
Tavoitteena on osallistua työpajoihin ja tapahtumiin siten, että niiden teemakokonaisuus tarjoaa evästyksen pohdintoihin vähintään seuraavilla aihealueilla (tarvittaessa pohdintoja voi täydentää jonkin tietyn aiemmin pidetyn työpajan aineiston pohjalta, esimerkiksi 1.12.22 IPT4-työpajasta ”Hankkeen valmistelu ja tilaajan tavoitteet”):

 • integroitujen projektitoimitusten periaatteet
 • tuotettavan arvon (value) määrittäminen
 • osapuolten integrointi
 • tiedolla johtaminen
 • suunnittelun ja rakentamisen virtautus
 • osaamisen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

3. Palauta oppimispäiväkirjasi hankekoordinaattorille () seuraavasti:

 • ensimmäinen pohdinta 30.6.2023 mennessä
 • seuraavat pohdinnat ja yhteenveto tähän asti käsitellyistä aihealueista 30.4.2024 mennessä
 • loput pohdinnat ja yhteenveto käsitellyistä aihealueista 3o.4.2025 mennessä.

Pohdinnat käsitellään luottamuksellisesti. Toivomme lisäksi palautettasi kehitystarpeista ja ideoista mahdollisen IPT-koulutuksen jatkokehittämiseen. Valmennuskokonaisuuden työmääräarvio on kahdeksan työpäivää (56 h) kahden vuoden aikajänteellä.

Lisätietoja: Marika Latvala, Jani Saarinen ja Nina Flinck.

IPT-hanke 1