Yhteistoimintahankkeiden myötä myös rakennusalalla on alettu puhumaan pehmeistä arvoista ja yhteistyökyvykkyyksistä muun projektiosaamisen rinnalla. Allianssihankintoihin on viitattu näytelmäkerhoina ja projektien pehmeiden arvojen käsittelyyn allianssihumppana. Joillekin ne tuntuvat pakolliselta pahalta, mutta yhä useampi uskoo niiden voimaan osana toimivaa projektia. Juuriharja Consulting Group Oy:n Jari Salon mukaan projektityössä tiimityö ja osapuolten välinen luottamus ovat tärkeimmät tekijät projektin onnistumisen kannalta, sillä rakennushankkeet muodostuvat ihmisten välisestä yhteistyöstä ja kommunikoinnista. 

IPT-hankkeissa korostetaan moniammatillisen projektitiimin kyvykkyyttä luoda toimivia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tämä vaatii osapuolten välistä luottamusta, jotta ihmiset uskaltavat olla avoimia ja tehdä tavallisesta poikkeavia ehdotuksia. Salon mukaan luottamus näkyy konkreettisesti siinä, että projektityössä uskalletaan kysyä asioita, vaikka oma ajatus olisikin hieman epävarma. Luottamus muihin osapuoliin mahdollistaa työskentelyyn heittäytymisen ja ristiriitatilanteiden ratkaisemisen, sillä perusajatus muiden osapuolten aikomuksista on positiivinen.  

Kaikki mikä edistää yhteistyötä, edistää myös luottamusta – ja päinvastoin 

Tavallisesti luottamus ihmisten välille syntyy ajan saatossa ja rakentuu tekojen kautta: useimmiten luottamus syntyy johdonmukaisesta tekemisestä, mutta sitä lisäävät myös osapuolten avoimuus ja uskottavuus sekä hyvätahtoisuus toisiaan kohtaan. Luottamus voi olla yhteiseen sopimukseen perustuvaa, joka määrittää esimerkiksi sen, että toimitaan pelisääntöjen mukaisesti. Toisaalta se voi perustua kokemukseen, jossa toisen osapuolen lähtökohdat ja toimintamallit ovat ennestään tuttuja. Vahvimmillaan luottamusta voi kuvata identiteettitasolla, joka tarkoittaa me-hengessä yhteiseen tekemiseen sitoutumista. 

Salon esittämän luottamuskaavan (ks. kuva) mukaan luottamus voi kuitenkin rikkoontua nopeasti toisen osapuolen pahantahtoisuuden myötä. Toisaalta kaava osoittaa, että luottamusta voi myös rakentaa tietoisesti. Tilaajan tehtävänä projekteilla on luoda edellytykset luottamuksen rakentamiselle onnistuneella hankinnalla ja tiimiytymiseen panostamalla.

luottamuskaava
Kuva: Luottamuskaava (lähde: Jari Salon alustus IPT3-valmennuksessa 19.1.2021)

Konkreettisesti luottamusta mitataan IPT-hankkeen kehitysvaiheessa osana TVD-prosessia. Sen onnistumisessa ratkaisevaa on, kuinka aidosti ja avoimesti osapuolet tekevät yhteistyötä mahdollisimman läpinäkyvän ja tiukan tavoitekustannuksen asettamisessa. 

 __________________________________________________

Tammikuussa 2021 järjestetyssä valmennuksessa käsiteltiin IPT-hankkeen sujuvaa kehitysvaiheen käynnistämistä, jonka yhtenä osana oli Jari Salon alustus Luottamuksen rakentaminen kehitysvaiheessa. Valmennussarjassa käsitellään IPT-hankkeiden vaiheita, joista vuorossa 23.3.2021 on Kehitysvaiheen läpivienti ja toteutusvaiheeseen siirtyminen. Valmennus- ja muut IPT3-hankkeen aineistot ovat saatavilla IPT-kirjastossa