IPT-mallit ovat tuoneet uudenlaista ajattelua haastavien projektien läpivientiin. Haastavat ja usein ristikkäiset tavoitteet, hankkeiden jatkuva muutos sekä osapuolten ja erilaisten järjestelmien rajapintojen määrä kasvattavat monimutkaisuutta ja hallittavan tiedon määrää projekteilla. Johtamisen näkökulmasta haaste on uudenlaisesta tiedolla johtamisesta, jossa projektin resurssit ohjataan Target Value Design -prosessin mukaiseen arvontuottoon. 

Hankkeissa kehitysvaiheen päätteeksi asetettava tavoitekustannus on Arvoa rahalle -ajattelun ja TVD-prosessin tulos. Prosessin läpivienti on osapuolten yhteinen puristus, joka heijastaa myös hanketiedon hallinnassa onnistumista: Ymmärrettiinkö asiakasarvo? Osattiinko hankkeessa olevaa tietoa hyödyntää? Löydettiinkö tilaajan tavoitteiden mukainen ratkaisu annetuissa reunaehdoissa? 

TVD-prosessi kääntää perinteisen kustannuslaskennan päälaelleen: kohteen ja sen toteutuksen suunnittelu tehdään tavoitekustannukseen tai kustannusraamiin, eikä toisinpäin. TVD-prosessi jatkuu myös toteutusvaiheessa. Jatkuvan parantamisen hengessä ratkaisuja haetaan silloin esimerkiksi siihen, miten voimme rakentaa tehokkaammin ja tuottaa parempaa laatua. 

Arvon tuotto varmistetaan yhteistyöllä ja integroimalla 

Allianssimallia on kritisoitu sen vuoksi, että mallilla toteutetut hankkeet ovat näennäisesti pysyneet kustannusraamissa, mutta ovat laajuus- ja laatumuutosten kautta kasvattaneet tilaajan alkuperäistä budjettia merkittävästi. Joissakin hankkeissa tämä on johtanut jopa perinteiseen lisä- ja muutostyöajatteluun, kun hanketta on jouduttu laajentamaan erilaisin lisätilauksin. Toimintamalli on kuitenkin TVD-prosessin periaatteita vastaan: tilaajan asettama budjetti ohjaa ensin hankkeen kehitystä ja suunnittelua kehitysvaiheessa ja kehitysvaiheessa asetettu tavoitekustannus ohjaa toteutusta. Palveluntuottajien ja tilaajien on tärkeää ymmärtää, että tavoitekustannuksen tulee kattaa kaikki hankkeen toteuttamiseksi tarvittava työ ja materiaali. 

Onnistunut IPT-projekti on siis seurausta onnistuneesta tilaajan tavoitteisiin suunnittelun ja toteutuksen prosessista. Prosessin keskeisiksi menestystekijöiksi mm. Haahtela Groupin Ari Pennanen esitti IPT3-työpajassa osapuolten yhteistoiminnan, täsmälliset tavoitteet, tilannekuvan, reagointinopeuden sekä tilaajan kyvykkyyden arvon määrittämisessä ja tiimin tärkeimpänä pelaajana. 

____________________________________________________________

IPT3-hankkeen syventävässä työpajassa 16.2.2021 käsiteltiin hanketiedon hallintaa. Työpajan aineisto on saatavilla IPT-kirjastossa. Tuleviin tilaisuuksiin voi tutustua täällä: https://www.ipt-hanke.fi/kalenteri/