Hankkeen taustaa

Liikelaitos Oulun Tilakeskus peruskorjaa Pohjankartanon koulun Suomen ensimmäisenä ohjelma-allianssina. Suunniteltu peruskorjaus muodostuu neljästä osahankkeesta, jotka on kaikki tarkoitus toteuttaa peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina. Kehitysvaiheissa suunnitellaan rakennuslupatasolle ja määritetään osahankkeen tavoitekustannus sekä toteutussuunnitelma. Ennen kunkin osahankkeen toteutusvaiheen alkua tehdään erilliset toteutuspäätökset jatkosta.

Sopimusosapuolina hankkeessa ovat Liikelaitos Oulun Tilakeskus (tilaaja), Oulun Tekninen liikelaitos (pääurakoitsija), Oulun Sivistys- ja kulttuuripalvelut (käyttäjä), UKI Arkkitehdit Oy, Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Ylitalo Oy, Pohjanmaan Talotekniikka Oy, Paikallis-Sähkö Oy, Fidelix Oy ja Vison Alliance Partners Oy. Hankkeen muodostamisvaihe toteutettiin vahvassa yhteistyössä toisen Oulun Tilakeskuksen koulusaneeraushankkeen (Pitkäkankaan koulu) kanssa. Myös Pitkäkankaan koulun saneeraus toteutetaan ohjelma-allianssina.

Hankkeen tavoitteet

Tilaaja on määrittänyt hankkeen tavoitteiksi:

 • Oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen yhteensovittaminen terveellisiksi, turvallisiksi ja toimiviksi kokonaisuuksiksi – tilatehokkuuden ja tilojen monitoimisuus
 • Energia- ja elinkaarikustannusten pienentäminen
 • Kiinteistöjen arvon säilyttäminen
 • Perusparannushankkeiden hankinta- ja toteutusprosessien kehittäminen
 • Projektiosapuolten yhteistoiminnan parantaminen
 • Omien suunnittelu- ja rakennuttamiskäytäntöjen yhtenäisen toimintamallin luominen – projektihenkilöstön asiantuntijuuden lisääminen

Hankkeen sisältö

Hankekokonaisuus muodostuu neljästä osahankkeesta, jotka sisältävät: B-osan (13 erikoisluokkaa mm. kotitalous, fysiikka/kemia ja biologia), kirjaston, keittiön ja juhlasalin. Ohjelma-allianssin kokonaislaajuudeksi on arvioitu noin 10 M€. Pohjankartanon koulun kokonaislaajuus on noin 13600 brm2.

Pilotoinnin idea ja tavoitteet

Pohjankartanon koulun saneeraushankkeessa tavoitteena on pilotoida uusia hankinta- ja toteutusmalleja peruskorjaushankkeessa. Uusilla hankinta- ja toteutusmuodoilla tavoitellaan mm. seuraavia asioita:

 • Asiakasyhteistyön ja -prosessin parantaminen
 • Korjaushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tehostaminen (suunnitteluprosessin läpimenoaikojen lyhentäminen 50 – 80 % ja rakentamisen läpimenoaikojen lyhentäminen 10 – 25 %)
 • Kiinteistön ylläpito- ja energiakustannusten vähentäminen 10 – 25 %

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Pohjankartanon koulun toteutusmuodon valinta on vahvasti kytköksissä samanaikaisesti toteutettavan Pitkäkankaan koulun saneeraushankkeen toteutusmuotoon. Pitkäkankaan koulu on hankekohteena Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman ”Korjausrakentamisen kehittäminen” -ryhmähankkeessa, jonka tarkoituksena on pilotoida ja kehittää korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ja -prosesseja.

Muodostamisvaihe

Hankkeen muodostamisvaihe sisälsi taloteknisten urakoitsijoiden sekä suunnitteluryhmän valinnan. Pohjankartanon koulun A-osan saneerauksen perinteisellä toteutusmuodolla urakoinut Oulun Tekninen Liikelaitos jatkoi myös ohjelma-allianssissa pääurakoitsijan roolissa. Muodostamisvaiheen voidaan katsoa alkaneen 12.5.2015 järjestetystä infotilaisuudesta KVS-ryhmittymille. Tarkemmat kaupalliset neuvottelut ja vapaamuotoinen markkinavuoropuhelu suunnittelijaryhmien edustajille käytiin hieman yli kuukausi ensimmäisestä infotilaisuudesta 18.6. Päätös suunnitteluryhmästä ja TATE-urakoitsijasta tehtiin 21.10.2015. Pohjankartanon koulun allianssisopimus allekirjoitettiin 9.12.2015.

Kehitysvaihe

Hanke jakautuu useaan osahankkeeseen, joilla jokaiselle pidetään omat kehitysvaiheensa. Ensimmäisen osahankkeen kehitysvaihe alkoi joulukuussa 2015 ja toisen osavaiheen lokakuussa 2016.

Toteutusvaihe

Ensimmäisessä osassa päästiin toteutusvaiheeseen maaliskuussa 2016 ja sen on tarkoitus valmistua vuoden päässä sen käynnistymisestä. Toisen osahankkeen toteutusvaihe on tarkoitus käynnistää kevään 2017 aikana jatkumona ensimmäiselle.

Lisätietoja

 • Elina Timisjärvi, korjausrakennuttamispäällikkö, Oulun Tilakeskus Liikelaitos. +358 44 703 2522 tai
 • Eero Moilanen, Vison Alliance Partners Oy