Hankkeen taustaa

Hankkeen tavoitteena on Koskenkylästä Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran kautta Kajaaniin yhdistävän valtatien 6 parantaminen Taavetti-Lappeenranta -välillä. Raskaan liikenteen kuormittama tieyhteys ruuhkautuu ja sillä on vakavia turvallisuuspuutteita.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

  • parantaa n. 28 km pituinen yhteysväli vastaamaan valtakunnalliselle päätieverkolle ja yleiseurooppalaiselle TEN-tieverkolle asetettuja laatutavoitteita
  • parantaa merkittävästi valtatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta
  • minimoida tien ja liikenteen ympäristölle aiheuttamat riskit ja haitat

Hankkeen sisältö

Tieyhteys välillä Taavetti-Lappeenranta parannetaan 28 kilometrin matkalta nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Tästä osuudesta rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan 11,5 km ja vanhaa tietä levennetään 16,5 km. Lisäksi hankkeessa rakennetaan noin 13 km rinnakkaista valtatietä sekä muita alemman luokan teitä, 4 uutta eritasoliittymää, 18 siltapaikkaa, 8,5 km melusuojauksia ja suojataan pohjavesiä 11 km matkalla. Hankkeen kustannusarvio on 76 M€.

Pilotoinnin idea ja toteutusmuodon valinta

Pilotin tavoitteena on ollut testata hankkeessa allianssimallia siten, että tilaaja hankkii suunnittelijat ja urakoitsijan erikseen. Valitut suunnittelijat ja tilaaja muodostivat ensin suunnitteluallianssin, joka huolehti tiesuunnitelman täydentämisestä ja tietomallin laatimisesta.

Hankkeen toteutusmuoto suunniteltiin IPT-hankkeen pilottina pääosin sen työpajoissa helmi-toukokuussa 2014. Hankkeen toteutusmuotoa esiteltiin hankkeesta järjestetyssä markkinainfossa loppukeväästä 9.5.2014.

Muodostamisvaihe

Suunnitteluryhmän hankinta aloitettiin toukokuussa 2014 ja se toteutettiin yksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. Hankintapäätös suunnitteluryhmän valinnasta tehtiin lokakuussa 2014. Suunnittelijoiksi valittiin Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä. Samanaikaisesti kilpailutettiin rakennuttajakonsultti rajoitetulla menettelyllä.

Valittu rakennuttajakonsultti ja tilaaja toteuttivat urakoitsijaryhmittymän hankinnan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä. Hankittavalla ryhmittymällä tuli olla osaamista projektin johtamisesta, väylä-, silta- ja pohjarakentamisesta. Hankintailmoitus julkaistiin lokakuussa 2014 ja hankintapäätös tehtiin helmikuussa 2015. Urakoitsijaksi ja allianssiosapuoleksi valittiin Skanska Infra Oy.

Kehitysvaihe

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi maaliskuussa 2015. Kehitysvaiheen aikana hankkeen ratkaisuja kehitettiin osapuolten yhteistyössä niin, että hankkeen kustannusarvio ja laadulliset tavoitteet saavutetaan toteutusvaiheessa. Kehitysvaihetta kuvattiin lyhyeksi ja hektiseksi, mutta sille määritetyissä tavoitteissa onnistuttiin niin hyvin, että päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä voitiin tehdä.

Toteutusvaihe

Hankkeen toteutusvaihe käynnistettiin lokakuussa 2015 ja se on kestänyt pian vuoden. Ensimmäisiä tieosuuksia on avattu syksyllä 2016 ja hanke pyritään saamaan kokonaan liikkeelle vuoden 2018 aikana.

Lisätietoja

  • Harri Liikanen, projektipäällikkö, Liikennevirasto. 0295 34 3007 tai
  • Lauri Merikallio & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy