Hankkeen taustaa

Kunnossapitoalue 2:n nykyinen kunnossapitosopimus päättyy 31.3.2017. Tulevan kunnossapitourakan osalta tilaaja päätti tarkastella uudenlaisia toteutusvaihtoehtoja. Allianssimallin soveltuvuutta radanpidon kunnossapitoon alettiin selvittää koska nähtiin, että yhteistoimintamalli antaa Liikennevirastolle yhdessä alan toimijoiden kanssa paremmat mahdollisuudet saavuttaa radanpidolle asetetut tavoitteet kuin perinteisissä urakkamuodoissa. Lisäksi nähtiin, että allianssimalli saattaa madaltaa kynnystä uusille toimijoilla tulla radanpidon markkinoihin.

Laadittuun toteutusmuotoselvitykseen pohjautuen radan ja turvalaitteiden kunnossapitourakka 2017-2022 toteutetaan palveluallianssina. Allianssin muodostavat Liikennevirasto (tilaaja) ja valittava kunnossapitourakoitsija.

Hankkeen alustavat tavoitteet

Liikenteen tavoitteet

 • Rautatieliikenteen turvallisuutta parannetaan nykyisestä korkeasta tasosta
 • Radanpidosta aiheutuvat myöhästymiset minimoidaan
 • Ratojen käytettävyys vastaa liikennöitsijöiden nykyisiä tarpeita

Ylläpidon tavoitteet

 • Rakenteet ja laitteet säilyvät vähintään nykykunnossa ja pääpaino on ennakoivassa kunnossapidossa
 • Valittujen rakenteiden ja laitteiden kuntoa nostetaan urakan aikana sovittuun tasoon

Taloustavoitteet

 • Sopimuskauden tavoitebudjettia ei ylitetä ja tuottavuus paranee vuosittain
 • Tilaajan kustannustietous paranee
 • Omaisuuden hallinnalla optimoidaan ratojen elinkaarikustannuksia

Toteutustavoitteet

 • Toteutus tapahtuu turvallisesti, laadukkaasti, häiriöttömästi ja ympäristöä säästäen
 • Resurssit hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja sovitut aikataulut pitävät

Hankkeen sisältö

Hanke sisältää kunnossapitoalue 2:n (lounaisrannikko) ratojen päällysrakenteen-, vaihteiden-, radan varusteiden ja laitteiden-, siltojen-, alus- ja pohjarakenteen sekä rautatiealueiden, liikennepaikkojen ja ulkoalueiden sekä raideliikenteen ohjaus- ja turvalaitejärjestelmien kunnossapidon ajalle 4/2017 – 3/2022. Koko kunnossapitoalueen rataosan pituus on n. 520 rd-km, sisältäen n. 330 kpl tasoristeyksiä, n. 330 kpl vaihteita n. 280 kpl siltoja, 15 kpl tunneleita sekä ohjaus- ja turvalaitteet.

Pilotoinnin idea

Hankkeessa pilotoidaan kunnossapitourakan soveltuvuutta toteutettavaksi yhteistoiminnallisella toteutusmuodolla. Lisäksi hanke jakautuu useampaan kehitysvaiheeseen ja kunnossapitojaksoon tyypillisistä allianssihankkeista poiketen. Hankkeen vaiheet on kuvattu alla olevassa kuvassa.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Toteutusmuotoselvitys toteutettiin keväällä 2015. Allianssimallin valitsemista toteutusmuodoksi puoltavat sen tarjoamat mahdollisuudet kompleksisen kokonaisuuden sekä lukuisten toimijoiden ja sidosryhmien hallintaan. Allianssin osapuolten välinen yhteistyö tukee toiminnan ja tuottavuuden kehittämistä ja mahdollistaa tilaajan kustannustietouden parantamisen. Ennen lopullista päätöstä toteutusmuodosta järjestettiin markkinainfotilaisuudet 25.6 ja 26.6. Tilaisuuksissa kuultiin kiinnostuneita palveluntuottajia yksi kerrallaan 2h kestäneissä tapaamisissa.
Muodostamisvaihe

Muodostamisvaihe aloitettiin lokakuussa 2015 ja hankintailmoitus jätettiin 14.10.2015. Hankintamenettelynä päätettiin käyttää neuvottelumenettelyä, jonka avulla pyritään löytämään hankkeeseen sopivin kunnossapidon toteuttaja. Neuvottelut järjestetään tammi-helmikuun 2016 aikana, hankintapäätös tehdään helmikuun lopussa ja kehitysvaihe alkaa viikoilla 11-12.

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe jakautuu kahteen kehitysjaksoon. Kehitysjakso 1 käynnistyi huhtikuussa 2016 ja päättyi elokuussa. Ensimmäisessä kehitysjaksossa allianssi laati ehdotuksen koko kunnossapitourakan kunnossapitosuunnitelmaksi ja urakan tavoitebudjetiksi. Lisäksi osapuolet laativat ehdotuksen kunnossapitojakso 1:n toteutussuunnitelmasta ja tavoitebudjetista, organisoinnista sekä alustavista avaintulosalueista. Kehitysjakso 2 alkoi syyskuussa 2016, ja siinä valmistaudutaan toteutusvaiheen alkamiseen 1.4.2017.

Toteutusvaihe

Ensimmäinen kunnossapitojakso 2017 – 18 on muista kunnossapitojaksoista poiketen yksivuotinen ja se toteutetaan tavoitebudjetilla ilman kannustinjärjestelmää. Menettelyllä tahdotaan pienentää palveluntuottajan riskiä, sillä kyseisen alueen infra on vanhaa ja sen kunto on osittain epävarma. Kunnossapitojakson 1 aikana allianssi sopii kunnossapitojakson 2 tavoitekustannuksesta ja avaintulosalueista sekä kaupallisen mallin yksityiskohdista. Keväällä 2018 tilaaja tekee tilauksen kunnossapitojakson 2 toteuttamisesta, mikäli urakan avaintulosalueista ja tavoitekustannuksesta päästään yksimielisyyteen. Keväällä 2020 allianssi sopii vastaavasti kunnossapitojakson 3 toteutuksesta. Lisäksi urakassa on molemminpuolisena optiona mahdollisuus neljänteen kunnossapitojaksoon 2022 – 24, josta sovitaan kunnossapitojakson kolme aikana.

Lisätietoja

 • Eero Liehu, aluepäällikkö, Liikennevirasto. 029 534 3894 tai
 • Anders Nordström, Vison Alliance Partners Oy