Hankkeen taustaa

Turun kaupunki keskeytti hankkeen hankinnan vuonna 2014 liian korkeiden tarjoushintojen johdosta. Rahoitus- ja kustannuskriittisyyden vuoksi toteutusmuoto muutettiin allianssiurakaksi, jolla erityisesti haetaan innovaatioita koulun toteuttamiseksi sille varatulla rahoituksella. Hankkeen kehitysvaiheessa tulisi löytää uusia toiminnallisia, tilankäytön ja toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja, joilla päästään tavoiteltuun kustannustavoitteeseen.

Hankkeen tavoitteet

Tilaaja on määritellyt hankkeen tavoitteeksi seuraavat kokonaisuudet:

  • Toteutuskustannukset korkeintaan 25,8 M€
  • Rakennus valmistuu viimeistään kesällä 2018
  • Turvallinen toteutus
  • Nollavirheluovutus, pidennetty takuu ja onnistunut käyttöönotto
  • Uusiutuvaan energiaan perustuva energiatehokkuus – pieni sähkö ja veden kulutus

Hankkeen sisältö

Hankkeessa rakennetaan uusi koulu Turun Syvälahteen. Kokonaisuus muodostaa tulevaisuuden oppimis- ja kasvatusympäristön koululle, varhaiskasvatukselle, nuorisotoimelle ja kirjastolle. Koulussa on tilat 786 perusopetuksen oppilaalle, päiväkoti 140 lapselle, sekä tilat kouluterveydenhoidolle, lasten neuvolatoiminnoille, kirjastolle, nuorisotoimelle ja palvelukeittiölle. Hankkeen kustannusarvio on n. 25-27 M€ sisältäen suunnittelun, rakentamisen ja irtaimiston. Rakennuksen koko asettunee 9000-11500 brm2:iin.

Pilotoinnin idea

Syvälahden koulun pilottihankkeessa keskityttiin erityisesti suunnittelemaan hanke tilaajan antamaan kustannusraamiin samalla huomioiden tilaajan muut tavoitteet. Tähän liittyen pilotoinnin tarkoituksena oli kehittää tavoitekustannukseen suunnittelu -prosessia.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2014 toteuttaa hankkeen allianssimallilla. Allianssin valintaa puolisivat erityisesti hankkeen vaativuus, koska siinä haetaan huomattavan suuria kustannuksia säästäviä sekä toiminnallisia että tilankäyttö- ja toteutusratkaisuja, jotta hanke voidaan toteuttaa siihen varatulla rahoituksella. Allianssimalli antaa myös mahdollisuuden kytkeä koulun käyttäjät vahvemmin hankkeen kehittämiseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa.

Muodostamisvaihe

Markkinavuoropuhelu hankkeesta pidettiin 13.10.2014 ja HILMA-osallistumisilmoitus julkaistiin 21.11.2014. Urakoitsijaryhmittymän toteutettiin 1-vaiheisena neuvottelumenettelynä. Hankintapäätös urakoitsijasta tehtiin 29.4.2015 ja allianssisopimus allekirjoitettiin 22.5.2015. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin NCC Rakennus Oy:n ja Caverion Suomi Oy:n muodostama ryhmittymä Visible. Hankkeen pääsuunnittelijana jatkoi Verstas Arkkitehdit Oy, joka oli suunnittelemassa hanketta jo ennen hankinnan keskeyttämistä 2014.

Kehitysvaihe

Hankkeen kehitysvaihe käynnistyi 1.6.2015 ja päättyi 31.12.2015. Kehitysvaiheen onnistumisen kannalta käyttäjien rooli muodostui tärkeäksi ja käyttäjien edustajien osallistamisella saavutettiin lisäarvoa.

Toteutusvaihe

Päätös siirtymisestä toteutusvaiheeseen tehdään 1.3.2016. Hankkeen on tarkoitus valmistua 31.7.2018.

Lisätietoja

  • Reino Pöyhönen, Turun Kaupunki Kiinteistöliikelaitos. +358 40 751 5880 tai
  • Antti Piirainen, Vison Alliance Partners Oy