Hankkeen taustaa

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on valmistellut Uusi sairaala -hanketta 2010-luvun alusta lähtien. Hankkeen taustalla ovat sekä taloudelliset, tekniset että osaamiseen liittyvät tekijät. Tulevaisuudessa Kainuun väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen vastaaminen, kustannusten hallitseminen ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen edellyttävät laajaa muutosohjelmaa monella eri osa-alueella.

Hankkeen vaativuuteen ja muutostarpeeseen vastatakseen tilaaja toteuttaa kohteen allianssimallilla. Kyseessä on Suomen ensimmäinen sairaalarakentamisen allianssihanke. Allianssin osapuolina ovat hankkeen tilaaja (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) sekä suunnittelijoista ja urakoitsijoista koottu konsortio (Skanska, Sweco, Caverion), jotka yhdessä muodostavat Kainua allianssin.

Hankkeen tavoitteet

Tilaaja on määritellyt hankkeen tavoitteiksi seuraavat kokonaisuudet:

 • Projekti toteutetaan lean-periaatteiden ja tavoiteaikataulun mukaisesti sekä häiriöttömästi
 • Turvallisuus toteutuu erinomaisesti
 • Asiakastyytyväisyys ja julkisuuskuva ovat myönteiset
 • Uudessa sairaalassa hyödynnetään puurakentamista
 • Kainuun Uusi sairaala on potilaita varten suunniteltu ja kustannustehokas sairaala
 • Suunnittelun ja rakentamisen laatutaso on korkea
 • Kainuun Uusi sairaala on ratkaisuiltaan muuntojoustava
 • Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Kainuun keskussairaalan toiminnan ja tilojen uudistaminen. Hankkeen laajuus on noin 47 000 brm2 ja hankinnan arvo noin 120 M€ sisältäen sairaalakalusteet.

Pilotoinnin idea

Hankkeessa pilotoidaan suomalaisen allianssimallin soveltuvuutta sairaalarakentamiseen. Lisäksi allianssin osapuolet (suunnittelu ja toteutus) kilpailutettiin yhtenä ryhmittymänä neuvottelumenettelyllä laajemmalla kokoonpanolla kuin aikaisemmissa allianssihankkeissa.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Hankkeen toteutusmuotoselvitys laadittiin syksyllä 2013. Selvityksessä analysoitiin hankkeeseen soveltuvien toteutusmuotojen riskejä ja hyötyjä. Yhteistoiminnallinen ratkaisu mahdollistaa tilaajan laajan osallistumisen hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen osapuolten välillä nähtiin soveltuvana tilaajan riskistrategiaan. Lisäksi tiivis vuorovaikutus hankkeen osapuolten välillä tukee tilaajan tavoitteiden saavuttamista muuntojoustavuuden, puurakentamisen ja korjausrakentamisen osalta.

Strategiavaihe käynnistettiin vuoden 2014 alussa. Sen aikana syvennettiin tilaajan allianssitietoutta, määritettiin valittava hankintamenettely, valmistauduttiin markkinavuoropuheluihin sekä valmisteltiin tilaajan omaa organisaatiota tarvittaviin päätöksiin.

Muodostamisvaihe

Hankkeen muodostamisvaihe toteutettiin kesäkuun 2014 ja helmikuun 2015 välisenä aikana. Hankintamenettelynä käytettiin yksivaiheista neuvottelumenettelyä, jonka avulla etsittiin hankkeen suunnittelijat ja urakoitsijat yhtenä ryhmittymänä. Hankintapäätös tehtiin 28.1.2015 ja kehitysvaiheen allianssisopimus allekirjoitettiin 11.3.2015.

Kehitysvaihe

Hankkeen kehitysvaiheen keskeisiksi tehtäväkokonaisuuksiksi määritettiin tavoitteiden asettaminen ja suunnitelmien laatiminen, organisoituminen sekä suunnittelutehtävien toteuttaminen. Kehitysvaiheen toiminta käynnistettiin 11.3.2015 niin sanotulla nopean aloituksen ohjelmalla. Neljän ensimmäisen viikon aikana suunnittelun vastuuhenkilöt keskittyivät luomaan allianssin toiminnan perusteet. Tämän suunnittelun perusteella täsmennettiin kehitysvaiheen ja koko hankkeen aikataulu, keskeiset toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt. Kehitysvaiheen suunnittelu jakautui neljään osaan:

 1. Käyttäjälähtöinen suunnittelu 3-5/2015
 2. Masterplan-suunnittelu 5-8/2015
 3. Ehdotussuunnittelu 8/2015-4/2016
 4. Yleissuunnittelu 4/2016-11/2016

Kehitysvaiheen lopuksi sovittiin urakan tavoitekustannukseksi 132,4 M€ ja tilaajan hankinnoiksi 20,6 M€. Hankinnan arvo nousi arviosta suunnittelumäärän kasvun, varustelutason noston ja rakentamiskustannusten nousun vuoksi.

Toteutusvaihe

Toteutusvaihe käynnistettiin tammikuussa 2017 ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2021 mennessä. Toteutus on jaettu kolmeen vaiheeseen:
1. Pääosa uudesta sairaalarakennuksesta 2017-2019
2. Loput poliklinikka- ja vuodeosastot sekä sairaalan nykyisen päivystysrakennuksen peruskorjaus 2019-2021
3. Käytöstä poistettavien vanhan sairaalan osien purkaminen ja piha- ja aluetöiden viimeistely 2021.

Lisätietoja

 • Terho Pekkala, projektipäällikkö, Kainuun sote -kuntayhtymä. +358 44 7970 269 tai
 • Eero Moilanen, Vison Alliance Partners Oy