Hankkeen taustaa

Tilaajan tavoitteena on kehittää Jakomäen keskiosan alueen asemakaavaa niin, että viisi alueella sijaitsevaa palvelurakennusta korvataan yhdellä peruskorjaus-, laajennus- tai uudishankkeella. Vapautuvilla tonteille on tarkoitus rakentaa uusia asuntoja. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa riskejä ja hyötyjä jaetaan kaupungin ja palveluntuottajien kesken. Useista muista allianssihankkeista poiketen hankkeeseen etsitään sopivin suunnitelma ja arkkitehti allianssin teettämällä ideakilpailulla.

Hankkeen tavoitteet

Jakomäen allianssin tavoitteita ovat:

Kaavoituksen, julkisen rakennushankkeen ja asuntorakentamisen yhdistäminen samaan hankkeeseen

  • Liikunta- ja leikkipuistojen, katutilan yms. julkisten tilojen kehittäminen
  • Toiminnan ja tilankäytön mahdollisuuksien tutkiminen ja kehittäminen
  • Kaupungin ja palveluntuottajien riskien ja hyötyjen jakaminen
  • Asukkaiden osallistaminen

Kaupungin eri osapuolten yhteistoiminnan edistäminen siiloja purkamalla

Hankkeen sisältö

Hankkeeseen kuuluu alueen kehittäminen kokonaisuutena sisältäen suunnittelukilpailun alueen kehittämisestä sekä olemassa olevan palvelurakennuksen korvaamisen yhdellä peruskorjaus- ja laajennus- tai uudishankkeella. Tilaajan alustava arvio palvelurakennuksen korvaamishankkeen laajuudesta on 12000 – 15000 brm2. Lisäksi hankkeeseen on sisällytetty mahdollisuus noin 20 000 m2:n asuntorakentamiseen, joka kattaisi 100-500 asuntoa. Hankkeen kustannusraami on 30 M€, johon ei ole sisällytetty mahdollista asuinrakentamista.

Pilotoinnin idea

Tarkoituksena on pilotoida uutta aluekehitysmallia, jossa kaupunki toimii yhteistyössä yksityisten tahojen kanssa. Lisäksi hanke yhdistelee kaupungin ja eri hallintokuntien tavoitteiden toteuttamista yhdessä ja samassa hankkeessa. Pilotin tavoitteena on alueen elinvoimaisuuden kehittäminen ja monipuolisemman asuntokannan saaminen alueelle sekä tätä kautta aluekehitysmallin kehittäminen.

Strategiavaihe / toteutusmuotoselvitys

Hankkeen toteutusmuoto on suunniteltu 10/2014-12/2015 IPT-hankkeen pilottina Tilakeskuksen asiantuntijoiden ja Vison Alliance Partners Oy:n toimesta. Kaupunki on lisäksi kiinnittänyt hankkeeseen syksyllä 2015 puitesopimustoimittajansa Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n, joka alihankkijoineen on vastannut hankekokonaisuuden suunnittelusta, viestinnästä, alueen asukkaiden ja toimijoiden osallistamisesta sekä vuoropuhelusta muiden virastojen kanssa.

Muodostamisvaihe

Hankinnasta järjestettiin markkinainfot 10.12.2014 ja uudestaan 10.12.2015, jonka jälkeen hankintailmoitus julkaistiin 18.1.2016. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä ja siinä etsitään ryhmittymää (suunnittelu + julkinen rakentaminen + asuntorakentaminen) suunnittelemaan ja toteuttamaan hanketta yhdessä tilaajan kanssa.

Hankinta toteutetaan yksivaiheisena neuvottelumenettelynä, jossa osallistumishakemusten perusteella valitaan 3-5 tarjoajaa jatkamaan neuvotteluihin. Hankintapäätös on tehty kesäkuussa 2016. Allianssiin valittiin NCC:n ja Optiplanin muodostama ryhmittymä.

Kehitysvaihe

Hanke on suunniteltu jaettavaksi kahteen kehitysvaiheeseen, joista ensimmäinen on alkanut syksyllä 2016. Ensimmäisessä kehitysvaiheessa tilaaja ja valittu ryhmittymä teettävät ideakilpailun parhaan suunnitelman ja arkkitehdin hankkimiseksi. Kilpailun tulosten perusteella allianssia laajennetaan ideakilpailun voittajalla ja mahdollisilla muilla osapuolilla. Allianssin täydentämisen jälkeen siirrytään toiseen kehitysvaiheeseen, jossa hanketta työstetään pidemmälle osapuolten yhteistyössä. Alueen kaavoitusprosessi etenee kehitysvaiheiden kanssa samanaikaisesti. Valittu arkkitehti osallistuu kaavaehdotuksen laatimiseen ja uusi kaava on tarkoitus saada voimaan vuoden viimeistään vuoden 2018 aikana.

Toteutusvaihe

Rakentaminen on tarkoitus aloittaa viimeistään vuoden 2019 aikana riippuen kehitysvaiheen etenemistä ja kaavoituksen valmistumisesta.

Lisätietoja

  • Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus. (09) 3102 3466 tai
  • Juuso Hämäläinen, projektinjohtaja, Valvontakonsultit Oy. +358 44 7799 201 tai
  • Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy