Ajankohtaista

IPT2-hanke käynnistyy

IPT2-jatkohankkeen tavoitteena on osaamisen syventäminen ja laajentaminen edelleen ja tätä kautta koko kiinteistö- ja rakennusalan toimintakulttuurin uudistaminen. Hankkeen missiona on nostaa suomen kiinteistö- ja rakennusalan projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

IPT2-hanke käynnistyi hankkeen aloitusseminaarilla 14.3.2017 ja se kestää vuoden 2019 loppuun. Hankkeen budjetti on n. 800.000 euroa. Kts. tiedote IPT2-hankkeen käynnistämisestä.

Hankkeeseen mahtuu vielä mukaan 1-2 uutta hankintayksikköä. Hankkeessa on tällä kertaa tarkoitus käynnistää uudenlaisia pilottihankkeita sisältäen myös kunnossapidon sekä kiinteistöhoidon ja -ylläpidon palveluita. Hanke tarjoaa mittavan kehitys- ja koulutuspaketin sekä mahdollisuuden suunnitella uusien pilottihankkeiden toteutuksen yhteistyössä muiden tilaajien kanssa.

IPT-hanke näytti potentiaalinsa

IPT-hankkeessa kehitetyt integroidut toteutusmallit ovat osoittaneet toimivuutensa pilottihankkeina toteutetuissa rakennusprojekteissa ja palveluhankinnoissa. Hankkeessa on suunniteltu tai käynnistetty 11 pilottihanketta, joista ensimmäiset valmistuvat vuonna 2017. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu arvo ylittää jo 600 M€

Lisäksi hankkeessa on koulutettu ja valmennettu 11 julkisesta tilaajaorganisaatiosta yli 130 asiantuntijaa.

Hankkeen tulokset kootaan Rakennustiedon toimikunnan TK351 valmistelemaan ohjeistoon ja sopimuslomakkeistoon ja piakkoin valmistuvaan tilaajan ohjeeseen. Kts. hankkeen tulokset ja pilottihankkeiden kokemukset.


Lisätietoja: Jyrki Laurikainen, RAKLI ry ja Jani Saarinen, Vison Oy


RAKLI: "Projektien integrointi toimii - IPT-hankkeen tulokset julki"

RAKLI uutisoi 16.2.2017 järjestetystä IPT-loppuseminaarista sanoen, että "piloteista saadut kokemukset vahvistivat uskoa siihen, että yhteistoiminnallisuuden lisääminen ja uusien toimintamallien omaksuminen rakennushankkeissa on oikea suunta."

Integroimalla saadaan asiakastyytyväisyys ja tuottavuus nousuun samalla, kun hukka laskee Lean-työkalujen käytön yleistyessä. IPT-pilottihankkeet ovat todistaneet allianssimallin soveltuvan erinomaisesti monenlaisiin eri hankkeisiin. Koko tiedotteen pääsee lukemaan tästä linkistä.

IPT-loppuseminaari 14.2.2017

IPT-hankkeen loppuseminaari järjestetään 14.2.2017. Tapahtumassa esitetään IPT-hankkeen tulokset ja pilottihankkeiden kokemukset sekä hankkeen perusteella laadittavat ohjeet ja suositukset. Tapahtumassa pääsee kuuntelemaan ja oppimaan integroiduista projektitoimituksista konkreettisten hankkeiden kautta ja se on suunnattu paitsi IPT-hankkeen osallistujaorganisaatioille niin myös muillekin integroiduista toteutusmuodoista kiinnostuneille rakennusalan ammattilaisille.

Allianssi-Turku -sanasto tukee uuden toimintamallin viestintää

IPT-hankkeessa suunnitellaan nyt hetkellä kehitys- ja toteutusvaiheiden läpivientiä. Johtavat julkiset tilaajat pohtivat kehitysvaiheen sudenkuoppia ja toteutusvaiheen käynnistämistä IPT-hankken seitsemännessä kehitystyöpajassa Rantapuistossa Vuosaaressa 15-16.3.2016.

Kehitystyöpajassa analysoitiin hankkeista Valtatie 6 Taavetti-Lappeenranta, Helsingin yliopiston hallintorakennuksen uudistaminen, Turun Syvälahden koulun rakentaminen ja Finavian asematason allianssi saatuja kokemuksia. Lisäksi tutustuttiin Lahden Matkakeskuksen allianssiurakasta ja Tampereen Rantatunnelista saatuihin kokemuksiin. Kokemusten perusteella integroitujen projektien toteuttaminen peräkkäisinä kehitys- ja toteutusvaiheina tuottaa selkeästi lisäarvoa ja mahdollistaa paremmin tilaajan tavoitteiden toteuttamisen.

Sekä kehitys- että toteutusvaiheiden haasteena on hankintavaiheessa saavutetun allianssikyvykkyyden säilyttäminen ja edelleen nostaminen. Etenkin allianssihankkeissa on tarve panostaa uusien osapuolten sitouttamiseen ja valmennukseen ja myös alihankkijoiden kytkemiseen allianssin toimintamalliin. Ratkaisuksi esitettiin mm. alliansiajokorttia ja mobiilisti toimivaa Alliappsia.

Allianssin toimintamalliin perehdyttäminen ja valmentaminen nähdään integroitujen hankkeiden elintärkeänä osana. Uusi toimintamalli on kyettävä kalkauttamaan kaikille hankken osapuolille mukaan lukien suunnittelutiimien jäsenet ja työmaan viimeisetkin timpurit.

Allianssimallin viestintää varten kehitystyöpajassa lanseerattiin ensimmäinen versio allianssi-Turku -sanakirjasta, josta esimerkki alla:

  • allianssimallin jalkauttaminen = apostolointi
  • Big Room = huone- ja mielentila
  • kaikki samassa veneessä = tält puol jokke
  • muutosagentti = unilukkari
  • rinnakkaistoimija = Batman, jolla on Robin kaverina
  • sidosryhmä = kissanainen
  • tulosten visualisointi = volttimittaus
JaS / 16.3.2016

Allianssimallista tehdään RT-korttia

IPT-hankkeessa kehitettävää allianssimallia työstetään parhaillaan RT-kortiksi. Sopimusmallin ja siihen liittyvän kaupallisen mallin käsikirjoittamisesta vastaa Rakennustietosäätiön toukokuussa 2015 perustama toimikunta TK 351 Yhteistoimintaurakoiden sopimusmallit ja käyttöohjeet.

Toimikunnan tehtävänä on laatia alan yhteisesti hyväksymät sopimusmallit yhteistoimintaurakoihin. Toimikunnan puheenjohtajana toimii IPT-hankkeen puheenjohtajana toimiva Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikivi.

Toimikunnan työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun.
JaS / 23.2.2016

LCI-päivä: Rakentamisen virtaviivaistaminen vaatii kulttuurin muutosta

2.12.2015 järjestetyn viidennen Lean Construction -päivän mukaan kiinteistö- ja rakennusala virtaviivaistuu projektituotannosta palveluliiketoiminnaksi. Myös rakentaminen on teollisesta toimintaa. Muutos on kuitenkin hidasta, koska se edellyttää alan kulttuurin muuttamista.

Rakentamisessa pitää luoda arvoa asiakkaalle

Asiakaslähtöisyys, tuottavuus ja digitalisaatio liittyvät myös rakentamiseen. Asiakasajattelu ja digitalisaatio mahdollistavat tuottavuuden parantamisen. Tilaajilla ja rakennuttajilla on tässä muutoksessa iso rooli.

Lean Construction UK:n Derer Drysdalen mukaan muutos edellyttää asiakkaalle tuotettavan arvon ymmärtämistä. Muutoksessa on kyse työkulttuurin muuttamisesta ja vanhojen toimintatapojen kyseenalaistamista. Isossa-Britanniassa rakennusalan ja julkisen sektorin tuottavuutta parannetaan hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti. Julkisten tilaajien ja rakennuttajien on parannettava tuottavuuttaan ja opeteltava paremmiksi tilaajiksi. Strategia ajaa koko toimialan hankintamenettelyiden uudistamiseen ja uudenlaiseen yhteistyöhön. Strategiaa jalkauttavat mm. Highways England ja Transport for London, joissa on saatu aikaan vaikuttavia tuloksia määrätietoisella muutoksen johtamisella ja henkilöstön sitouttamisella.

Kulttuurin muutos vaatii yhteistyötä ja oppimista yli organisaatiorajojen. Usein myös vaativaa asiakasta ja joskus myös pakkoa kehittää. Suurten risteilijöiden hyttiremontteihin erikoistunut I.S.Mäkinen on kyennyt kaksinkertaistamaan projektiensa tuottavuuden optimoimalla tuotantonsa virtaustehokkaaksi. Samalla se on parantanut kilpailukykyään ja luonut merkittävää lisäarvoa asiakkailleen.

Lean tulee ymmärtää jokapäiväiseen työntekoon ulottuvana ajattelutapana

RAKLI ry:n rakennuttamistoimikunnan puheenjohtajan, Helsingin yliopiston kiinteistöjohtaja Teppo Salmikiven mukaan alan katse tulisi kohdistaa teknisten ja taloudellisten tavoitteiden sijaan asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Lean-ajattelua lähestytään meillä liikaa pelkästään työkaluina ja menetelminä. Lean tulisi ymmärtää syvällisemmin jokapäiväiseen työntekoon ulottuvana ajattelu- ja lähestymistapana.

Muutoksen läpivienti tulee tapahtua ihmiset ja osaamiset edellä. Se ei kuitenkaan onnistu ilman toimivia työkaluja. Hyviä esimerkkejä jo käyttöönotetuista toimintamalleista ja työkaluista ovat mm. Big Room -toiminta, Last Planner -suunnittelun ohjaus, uudet yhteistoimintamallit projekteissa tai suuremmassa mittakaavassa koko palvelutuotannon integrointi.

Lean-johtaminen tukee yritysten strategian ja liiketoiminnan kehittämistä. Se vaatii kuitenkin vahvaa muutosjohtamista ja uskallusta kyseenalaistaa vanhat tavat.

LCI-päivän tiedote: http://lci.fi/blog/lci-paiva_2015/
JaS / 3.12.2015


IPT-hankkeen opintomatka Kaliforniaan

IPT-hanke järjesti julkisille tilaajille ja rakennuttajille opintomatkan Kaliforniaan 6.-12.9.2015. Opintomatkan tavoitteena oli perehtyä maailman johtaviin integroituja rakennusprojekteja toteuttaviin ja lean construction -toimintamalleja soveltaviin organisaatioihin ja näiden hankkeisiin. 

Matkaohjelman teemana olivat:
- integroidut projektitoimitukset (Integrated Project Delivery)
- lean-toimintaperiaatteet suunnittelussa ja rakentamisessa (Lean Construction)
- sairaala- ja yliopistohankkeiden integroitu rakennuttaminen, suunnittelu ja toteutus
- tietomallintaminen ja mallivaatimukset isoissa rakennushankkeissa
- asiakaslähtöisyys ja käyttäjävuorovaikutus hankkeiden toteuttamisessa


Lue tai lataa matkaraportti: IPT-opintomatka Kaliforniaan 6-12.9.2015

JaS /  10/2015

IPT-hankkeen tilanne 5/2015

ohtavien julkisten tilaajien Integroidut projektitoimitukset -hanke (IPT-hanke) kehittää ja testaa allianssimallia yhdeksässä pilottihankkeessa. Kainuun Uusi Sairaala, Helsingin yliopiston hallintorakennuksen peruskorjaus, Turun kaupungin Syvälahden koulun allianssiurakka ja valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta -peruskorjaus ovat kaikki jo kehitysvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelma on käynnistynyt asiantuntijaryhmän työllä hybridimallilla. Ohjelma koostuu useasta hankkeesta muodostuvasta kokonaisuudesta. Jokaisen osahankkeen hankinta- ja toteutusmuoto valitaan erikseen. Myös Liikelaitos Oulun Tilakeskus kilpailuttaa Pitkäkankaan koulun saneerauksen ohjelma-allianssina. Helsingin, Tampereen ja Espoon Tilakeskukset valmistelevat parhaillaan omia hankkeitaan.

Allianssimalli on osoittanut IPT-hankkeen pilottien pilottien perusteella toimivuutensa. Palaute allianssien osapuolilta ja tarjouskilpailussa alliansseihin tarjonneilta on ollut pääosin hyvää. Hankintaa on kuitenkin pidetty jonkin verran raskaana ja kaupallista mallia haasteellisena suunnitteluosapuolille.

Keväällä allianssimallista käydyn järjestövuoropuhelun (RAKLI, SKOL, ATL, RT ja Infra ry) perusteella allianssien kilpailuttamisen periaatteita, sopimusmalleja ja kaupallista mallia tulisi ohjeistaa ja vakioida laajemmin. Järjestöiltä saadun palautteen mukaan sopimuksia ja kaupallista mallia ei pitäisi liikaa muuttaa eri hankkeissa. Allianssissa käytettävää neuvottelumenettelyä pidetään toimivana, vaikkakin raskaana erityisesti suunnittelijoille.

IPT-hankkeessa käydään seuraavaksi läpi pilottien kokemukset ja järjestöjen palaute ja valmistellaan allianssien kehitysvaiheen käynnistämistä ja läpivientiä.

JaS / 5/2015