Kohti tehokkaampaa suunnittelun suunnittelua!

18.12.2017

IPT2-HANKKEEN SYVENTÄVÄ TYÖPAJA #4: SUUNNITTELUN SUUNNITTELU

IPT2-hankkeen syventävien työpajojen sarja sai jatkoa 13.12.2017 BIM Kampuksella aiheesta suunnittelun suunnittelu. Projektit monimutkais­tuvat enenemissä määrin, mutta samalla aikataulut tiivistyvät ja budjetit tiukkenevat. Tämä asettaa merkittäviä vaatimuksia suunnittelulle, jonka täytyy olla tehokasta ja vuorovaikutteista, jotta tähän haasteeseen pystytään vastaamaan.

Työpajan alkuun Lauri Merikallio Visonilta heitti osallistujille haasteen pohtia, mitä tarkoitetaan suunnittelun suunnitelulla ja suunnittelun ohjauksella. Vaikka käsitteet kulkevatkin käsi kädessä, niihin liittyy kuitenkin omat tulokulmansa. Suunnittelun ohjauksella vaikutetaan varsinaiseen suunnitteluratkaisun ohjaukseen, kun taas suunnittelun suunnittelulla ohjataan itse suunnittelutyötä. Suunnittelua voidaan tehostaa Last Planner systeemillä, jota on perinteisesti totuttu käyttämään tuotannon suunnittelussa. Last Planner systeemi tukee kommunikointia eri osapuolten välillä ja tuo esiin riippuvuusketjuja asioiden välille. Suunnittelun suunnittelun tulisi tapahtua rakentamisen imussa, eli hankkeen tavoitteet ja rakentamisen reunaehtojen tulee olla ohjaamassa myös suunnittelua.

Työpajan aikana astuimme pois tutulta ja turvalliselta rakentamisen toimialalta ja kuulimme inspiroivan esityksen Head of Lean and Agile Development Mirette Kankaalta ketterästä johtamisen mallista Yleltä. Noin viisi vuotta sitten Ylellä lähdettiin tutkimaan, mitä lean on ja miten toimintaa voitaisiin lähteä kehittämään leaniin pohjautuen. Nyt viisi vuotta myöhemmin Ylellä voidaan todeta, että on syntynyt ketterä johtamisen malli, joka perustuu toimintakulttuurin muutokseen. Tärkeää on ollut ymmärtää, että kyseessä ei ole ollut vain yksi kehitysprojekti muiden joukossa vaan aidosti toimintakulttuurin muutos. Organisaation päätöksen­tekomekanismit on purettu ja rakennettu uudelleen tukemaan joustavaa toimintaa tiimitasolla. Myös työroolit ja vastuunjako ovat kokeneet muutoksia. Suunnittelun näkökulmasta on opittu, että asioita aletaan tekemään ennen kuin ne on suunniteltu täydellisiksi ja tavoitteena on asiakasvasteen kautta oppiminen. Organisaation työntekijät myös osallistetaan aktiivisesti suunnittelutyöhön. Kaikkia asioita ei tarvitse tehdä sääntökirjan mukaisesti vaan asioita voidaan myös soveltaa – ja niin pitääkin tehdä! Yhteistoiminnalliset IPT-hankkeet tarjoavat oivan mahdollisuuden hyödyntää vastaavantyyppistä ketterää, kokeilukulttuuriin kannustavaa toimintaa, jossa ihmiset ovat kaiken keskiössä!

Tohtorikoulutettava Petteri Uusitalo Aalto-yliopistosta avasi suunnitteluohjauksen ongelmia tekemänsä tutkimuksen pohjalta. Suunnitteluohjauksen ongelmat kumpuavat asioiden monimutkaisuudesta; kukaan ei pysty miettimään ja hahmottamaan kokonaisuutta aukottomasti. Petteri myös korosti, että suurin osa ohjaukseen liittyvistä haasteista liittyy ihmisiin; mm. ei kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, mitä tietoa kukakin tarvitsee. Tietoon liittyy myös paljon eri tulkintoja, mikä vaikeuttaa suunnittelua. Sosiaaliset prosessit ja luottamukseen perustuva toiminta ovat keskeisiä elementtejä. Petteri näkeekin, että lean-työkalut vaikuttavat ensisijaisesti luottamuksen rakentumiseen ja sitä kautta ryhmän toimintaan. Myös säännölliset tapaamiset ovat tärkeitä erityisesti luottamuksen rakentamisen vaiheessa. Big Room työskentely on tärkeää tästäkin syystä.

Finavian T2 Allianssin projektipäällikkö Ossi Inkilä SRV:ltä avasi suunnittelun suunnittelun prosesseja omassa alustuksessaan. T2-hankkeessa on kolme kehitysvaihetta, joissa suunnittelutyö etenee aina laajemmasta scopen määrityksestä tarkempaan kustannusten määritykseen. Kehitysvaiheen suunnittelua ohjaa Target Value Design -prosessi. TVD-prosessin jalkauttamisessa on tärkeää, että suunnitteluvastuuta jaetaan pienemmille ryhmille, jotka hoitavat myös riskien tunnistamista ja hallintaa. Prosessille on aina syytä myös nimetä vastuuhenkilö, kenellä on hallussaan kokonaiskuva TVD-tilanteesta. Lähtötietojen määrittäminen suunnittelijoille haastaa: tiedot annetaan usein liian yksityiskohtaisina, jolloin syntyy turhan voimakasta iteraatiota suunnitteluprosessissa. Ossi korosti, että suunnittelun suunnitteluunkaan ei ole valmista mallia, johon hypätä, vaan toimintamallit ja -tavat kehittyvät jatkuvan parantamisen kautta. Pienin ja joskus vähän suuremminkin askelein eteenpäin!      

18.02.2020IPT3-hankkeen aloitusseminaarissa keskusteltiin kolmivuotisen hankkeen tavoitteista
22.11.2019IPT2-hanke päätökseen
19.11.2019IPT2-pelikirja on julkaistu
23.09.2019Allianssi taipuu erilaisten palveluiden toteutusmalliksi
19.06.2019Käytännön tekeminen on valmentamista, kun työtä tehdään jatkuvan parantamisen asenteella
05.04.2019Tahtituotannolla jatkuvaan parantamiseen!
20.02.2019Pilottihankkeet valmistautuvat toteutusvaiheen käynnistämiseen
19.12.2018Toimintaympäristön dynamiikka haastaa IPT-hankkeita
10.10.2018Kehitysvaihe rakentuu kirkastettujen tilaajan tavoitteiden pohjalta
13.09.2018Systemaattisempaa otetta alihankkijoiden integrointiin

Siirry arkistoon »