Strategiavaihe

Strategiavaiheen tarkoituksena on määrittää tilaajan tavoitteet hankkeen toteuttamiselle sekä hankkeen ominaisuudet oikean toteutusmuodon valitsemiseksi ja hankintaprosessin suunnittelemiseksi. Toteutusmuodon valinta on strateginen päätös, joka vaikuttaa olennaisesti koko hankkeen kulkuun.

Tilaajan on selvitettävä omat tavoitteensa ja reunaehtonsa, riskinkantokykynsä, resurssinsa ja osaamisensa sekä hankkeen ominaisuudet, jotta päätös toteutustavasta voidaan tehdä oikein perustein.

Selkeisiin rajatut riskit ja mahdollisuudet sisältäviin hankkeisiin sopivat hyvin perinteiset toteutusmuodot, kuten kokonaishintaurakat tai KVR- tai ST-urakat. Sen sijaan kompleksisiin paljon tunnistamattomia riskejä tai mahdollisuuksia sisältäviin hankkeisiin sopivat hyvin yhteistoiminnalliset toteutusmuodot. Viime kädessä toteutusmuodon ratkaisevat kuitenkin tilaajan omat tavoitteet ja se, miten tilaaja haluaa jakaa riskit ja haluaako tilaaja kannustaa innovaatioihin ja hankkeiden kehittämiseen.

Yhteistoimintamallien käyttöä puoltavia tekijöitä ovat mm. hankkeiden kompleksisuus, epävarmuus ja riskit, merkittävät kehitysmahdollisuudet, muuttuva sisältö tai laajuus, tiukat aikataulu-, budjetti- tai muut rajoitteet, monimutkaiset rajapinnat muihin hankkeisiin tai hankkeeseen liittyvien viranomaisprosessien keskeneräisyys sekä tilaajan integroituminen hankkeen ohjaukseen ja päätöksentekoon.


Strategiavaihe sisältää seuraavat tehtävät:
  • tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely
  • hankkeen ominaisuuksien määrittely
  • tilaajan resurssien ja osaamisen vs. ulkopuolisen konsultointitarpeen määrittely
  • markkinatilanteen analyysi
  • toteutusmuodon valinta
  • hankintamenettelyn valinta

Tilaajan tehdessä päätöksen yhteistoimintamallista tilaajan tulee sitoutua ja sitouttaa oma organisaationsa yhteistoiminnalliseen toteutukseen. Tilaajan kannattaa jo tässä vaiheessa valita projektiin omat edustajansa ja arviointitiiminsä sekä antaa alalle ennakkoinformaatiota tulevasta hankkeesta ja sen toteuttamisesta allianssiurakkana.