IPT2-hankkeen osapuolet


Finavia

Finavia Oyj on lentoasemayhtiö, joka mahdollistaa sujuvan lentoliikenteen ja kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen. Finavia ylläpitää ja kehittää 25 lentoasemaa Suomessa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavian toiminnan ydin on tinkimätön turvallisuus ja asiakaslähtöinen ajattelu. Finavia pyrkii toiminnassaan tehokkuuteen ja sitä kautta kustannussäästöihin, joista hyötyvät paitsi lentoyhtiöt myös matkustajat alhaisimpina lentolippujen hintoina.

Helsingin Tilakeskus

Tilakeskus vastaa Helsingin kaupungin omistamista palvelu- ja toimitiloista sekä huolehtii siitä, että kaupungin palveluja tarjotaan toimivissa, taloudellisissa ja turvallisissa tiloissa. Tilakeskus vuokraa erikokoisia tiloja erilaisiin tarpeisiin - myös yksityisille yrityksille.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus vastaa yliopiston käytössä ja omistuksessa olevien kiinteistöjen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä yliopiston investointisuunnitelman ja rakennushankkeiden toteuttamisesta. Keskus vastaa myös toimitilojen hallinnasta, käytön ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi keskus vastaa yliopiston ympäristöasioiden koordinoinnista ja ohjeistamisesta.

HUS-Kiinteistöt Oy

HUS-Kiinteistöt Oy on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS–kuntayhtymä) kokonaan omistama tytäryhtiö. Yhtiö tuottaa ja ostaa omistajansa tarpeiden mukaisia erikoisosaamista vaativia palveluita. Yhtiö on kokonaisvaltaisten sairaalakiinteistöpalvelujen tuottaja, joka toimii Länsi-Uudenmaan, Lohjan, Hyvinkään, Porvoon ja HYKS:n sairaanhoitoalueilla.
Yhtiön toimintoihin kuuluvat rakennuttaminen, kiinteistöjen hoito ja kunnossapito sekä turvallisuus- ja asuntopalvelut.

Kainuun sote

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kuntayhtymä tuottaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuunottamatta. Puolangalla Kainuun sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveyden-huollosta. Sote-kuntayhtymä tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 176 000 asukkaalle Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköissä. Henkilöstömäärä on noin 2 000. Lääkäreiden, tutkimus- ja hoitohenkilöstön lisäksi sairaalassa työskentelee hallinto-, toimisto- ja huoltohenkilöstöä.

Väylävirasto

Väylävirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Väylävirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Väylävirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta liitettiin osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on Pohjois-Savon 19 kunnan omistama kuntayhtymä, joka koordinoi Kuopion yliopistollisen sairaalan toimintaa. KYS vastaa 248 000 pohjoissavolaisen erikoissairaanhoidosta ja lähes miljoonan itä- ja keskisuomalaisen erityistason erikoissairaanhoidosta. KYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lisäksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä sekä Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin tilaajaryhmä vastaa palvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä lautakuntien ja niiden jaostojen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta sekä viranomaistoiminnan järjestämisestä. Tilaajatoiminta on organisoitu kuuden ydinprosessin mukaisesti:
  • Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kaupunkiympäristön kehittäminen
  • Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
  • Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen
  • Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Turun kiinteistöliikelaitos

Turun Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja. Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.

Vaasan sairaanhoitopiiri

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle. Piiri muodostuu Pohjanmaan rannikkoalueen kaksikielisistä, ruotsinkielisistä ja suomenkielisistä kunnista. Alue ulottuu Luodon kunnasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä. Väestömäärä on 169 728 henkeä.

Hallinnollisesti sairaanhoitopiiri koostuu yhdestä sairaalasta, joka ylläpitää toimintaa Kristiinankaupungissa ja Vaasassa. Sairaala tarjoaa palveluja monella erikoissairaanhoidon alalla, joita tukevat useat palveluyksiköt.

Vantaan tilakeskus

Vantaan tilakeskus vastaa yhdessä kaupungin asiakastoimialojen, kaupunkisuunnittelun ja taloussuunnittelun kanssa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen kehittämisestä ja hankinnasta kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Toimitilahankkeissa painottuvat tilatehokkuus, energiatehokkuus ja kustannustehokkuus. Tavoitteena on koota, ymmärtää ja tulkita asiakastoimialojen lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeet ja tuottaa niiden pohjalta näkemys kehitystarpeista ja tilaratkaisuista. Hankevalmisteluyksikkö ja rakennuttamisyksikkö vastaavat uudis- ja perusparannusinvestointihankkeista sekä tilahallintayksikkö kiinteistöjen vuosikorjaushankkeista.