Kehitysvaihe

Kehitysvaiheen tarkoituksena on kehittää tilaajan tavoitteet ja reunaehdot täyttävät suunnittelu- ja toteutusratkaisut sekä määritellä hankkeen tavoitekustannus ja tavoitteet mittareineen. Kehitysvaiheen onnistunut läpivienti edellyttää kaikkien yhteistoimintahankkeen osapuolten yhteistä päätöstä hankkeen sisältöön ja tavoitekustannukseen sitoutumisesta.

Kehitysvaihe käynnistyy tilaajan ja valittujen toimijoiden yhteisen organisaation muodostamisella. Osapuolet suunnittelevat ja sopivat päätöksenteon ja yhteistoiminnan periaatteista ja allekirjoittavat yhteisen kehitysvaiheen yhteistoimintasopimuksen.

Kehitysvaiheen aikana sopimusosapuolet kehittävät ja innovoivat hankkeen suunnittelu- ja toteutusratkaisuja pyrkien tilaajan tavoitteet ja reunaehdot täyttävään lopputulokseen. Sopimusosapuolet suunnittelevat hankkeen sisällön, tavoitekustannuksen, tavoiteaikataulun ja toteutustavan integroituna tiiminä. Lisäksi kehitysvaiheessa määritellään hankkeen tavoitteet ja niiden mittarit, jotka kytketään aiemmin suunniteltuun kaupalliseen malliin.

Kehitysvaihe päättyy, kun sopimusosapuolet voivat sitoutua hankkeen sisältöön, tavoitekustannukseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Samalla määritetään lopullinen kaupallinen malli sitomalla se tavoitekustannukseen ja määriteltyihin tavoitteisiin mittareineen.

Kehitysvaiheen tehtäviä ovat:

  • toiminnan organisointi ja johtamisjärjestelmän sopiminen
  • kehitysvaiheen läpiviennin suunnittelu, budjetointi ja resursointi
  • hankkeen suunnitelmien ja toteutuksen kehittäminen ja innovointi
  • hankkeen sisällön, aikataulun, toteutustavan ja tavoitekustannuksen määrittäminen
  • hankkeen tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen kaupallisen mallin pohjaksi

Yhteistoimintamallilla toimiessa tavoitteena on toiminta hankkeen parhaaksi. Tämä varmistetaan yhteisellä sopimuksella ja kaupallisella mallilla.