Hankkeen osapuolet

Ryhmähankkeen toteuttavat ja rahoittavat kiinteistö- ja rakennusalan johtaviin tilaajiin kuuluvat:

Espoon Tilakeskus

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos huolehtii kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta ja ylläpidosta. Tilakeskuksen toiminta-ajatuksena on tarjota tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt kunnan palveluille ja kaiken ikäisille kuntalaisille.

Finavia

Finavia Oyj on lentoasemayhtiö, joka mahdollistaa sujuvan lentoliikenteen ja kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle ja maailmalta Suomeen. Finavia ylläpitää ja kehittää 25 lentoasemaa Suomessa sekä koko maan kattavaa lennonvarmistusjärjestelmää. Finavian toiminnan ydin on tinkimätön turvallisuus ja asiakaslähtöinen ajattelu. Finavia pyrkii toiminnassaan tehokkuuteen ja sitä kautta kustannussäästöihin, joista hyötyvät paitsi lentoyhtiöt myös matkustajat alhaisimpina lentolippujen hintoina.

Gasum

Gasum on vuonna 1994 perustettu suomalainen yritys, joka palvelee monipuolisesti suomalaisten energiantuotantoa, asumista ja teollisuutta sekä tarjoaa ympäristöratkaisun liikenteelle. Gasum omistaa Suomen maakaasun ja biokaasun siirtoverkoston. Lisäksi Gasum vastaa luonnonkaasujen kuten maakaasun maahantuonnista, siirrosta ja tukkumyynnistä.

Helsingin Tilakeskus

Tilakeskus vastaa Helsingin kaupungin omistamista palvelu- ja toimitiloista sekä huolehtii siitä, että kaupungin palveluja tarjotaan toimivissa, taloudellisissa ja turvallisissa tiloissa. Tilakeskus vuokraa erikokoisia tiloja erilaisiin tarpeisiin - myös yksityisille yrityksille.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskus vastaa yliopiston käytössä ja omistuksessa olevien kiinteistöjen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä yliopiston investointisuunnitelman ja rakennushankkeiden toteuttamisesta. Keskus vastaa myös toimitilojen hallinnasta, käytön ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi keskus vastaa yliopiston ympäristöasioiden koordinoinnista ja ohjeistamisesta.

Kainuun sote

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kuntayhtymä tuottaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuunottamatta. Puolangalla Kainuun sote vastaa erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveyden-huollosta. Sote-kuntayhtymä tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja.

Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Tilakeskus hankkii ja ylläpitää Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat. Tilakeskus huolehtii kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta, suunnittelusta sekä ylläpidosta. Tilakeskuksen toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat hyvä palvelu ja taloudellisuus. Kaupunkikuvan kehittäminen ja arvokkaan rakennuskannan säilyttäminen ovat eräitä tärkeimmistä tehtävistä.

Liikennevirasto

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Liikennevirasto edistää toiminnallaan koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala, Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin toiminta liitettiin osaksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa.

Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin tilaajaryhmä vastaa palvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä lautakuntien ja niiden jaostojen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta sekä viranomaistoiminnan järjestämisestä.
Tilaajatoiminta on organisoitu kuuden ydinprosessin mukaisesti:
  • Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen
  • Kaupunkiympäristön kehittäminen
  • Lasten ja nuorten kasvun tukeminen
  • Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen
  • Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen
  • Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Turun kiinteistöliikelaitos

Turun Kiinteistöliikelaitos vastaa kaupungin kiinteän ja rakennetun omaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä sekä tarjoaa toimintaympäristöjä ja toimitiloja. Kiinteistöliikelaitos vastaa myös yleisten alueiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta, kaupungin omistamien rakennusten ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen käyttöön liittyvistä palveluista, kiinteistönpidosta, kiinteistöomaisuuden hankkimisesta, vuokraamisesta, myymisestä ja kehittämisestä.